دوشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۹

رادیو بیب‌تل

بیب‌تل در راستای پیشرفت و جلب رضایت شما مشتریان عزیز و همچنین افزایش روزافزون خدمات راه ارتباطی مستقیمی را در حوزه ارتباط با مشتری به وجود آورده که  رادیو بیب‌تل  نام دارد.
ما با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم قابل اعتماد مینگریم.

radio bibtel-min

رادیو بیب‌تل

بیب‌تل در راستای پیشرفت و جلب رضایت شما مشتریان عزیز و همچنین افزایش روزافزون خدمات راه ارتباطی مستقیمی را در حوزه ارتباط با مشتری به وجود آورده که  رادیو بیب‌تل  نام دارد.
ما با نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم قابل اعتماد مینگریم.